Donderdag, 5. Januari 2012

Stand van zaken wateroverlast: verwachtingen gunstig

hoogwater.jpg

Waterschappen werken nog steeds hard aan droge voeten. De wateroverlast in de regio door de neerslag en storm is met name zorgwekkend in Noord-Nederland.

 

Daar zijn dan ook extra maatregelen genomen, zoals het inzetten van extra waterbergingen, waar mogelijk extra spuien en het sluiten van keringen. In samenwerking met onder andere gemeenten en brandweer binnen de regionale veiligheidsregio’s en met Rijkswaterstaat wordt per regio alles in het werk gesteld om de wateroverlast te beperken.

De verwachtingen zijn echter gunstig, de wind neemt af in het weekeinde. De waterstanden langs de kust zullen dalen onder de waarschuwingspeilen. De neerslag zal na vandaag afnemen. Het peil op het IJsselmeer stabiliseert zich op circa +20 cm NAP. Na het weekeinde zullen de spuimogelijkheden licht toenemen. Als gevolg van de combinatie van de stijging van de IJsselafvoer en hoog meerpeil wordt de waterkering in Kampen momenteel gesloten. De wateroverlast in de regio is met name zorgwekkend in Noord Nederland.

Door verschillende waterschappen is beperkte dijkbewaking ingesteld mede in verband met de hoge rivierafvoeren. Lokaal worden kades en stuwen versterkt, oa bij Archen Overijssel.

In Groningen en Friesland is sprake van wateroverlast. Waterschappen hebben vooraf aangewezen polders laten vollopen om de wateroverlast zoveel mogelijk te beperken.

De komende 2 dagen zal er niet gespuid kunnen worden via de sluizen in de Afsluitdijk door aanhoudende stormachtige westelijke wind. De waterstanden in de Waddenzee laten spuien vanuit IJsselmeer niet toe.

Het stoomgemaal Wouda bij Lemmer en gemaal Hoogland bij Stavoren is aangezet. De inzet van deze gemalen betekent een toename van ca 1 cm per dag op het IJsselmeer. Vanaf vrijdag neemt de mogelijkheid om te spuien bij de Afsluitdijk toe.

Het waterschap Noorderzijlvest heeft dinsdagavond Rijkswaterstaat gevraagd assistentie te verlenen bij het wegpompen van het overtollige (regen)water. De vier noodpompen worden vandaag naar de locaties gereden en ingezet.

Op de Waddeneilanden is door Rijkswaterstaat vanwege het stormachtige weer afslag van duinen geconstateerd. Ook elders langs de kust zal dit het geval zijn. De veiligheid is niet in het geding. De komende dagen zal de afslag worden geïnventariseerd.

U vindt hieronder een bulletin met de laatste stand van zaken, dat regelmatig wordt geactualiseerd.

MEER INFORMATIE

Waar vindt u actuele informatie voor uw regio?
Voor de situatie in uw regio kijkt u op de site van uw waterschap, klik op de kaart van Nederland op http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap.html voor adressen en telefoonnummers.
Voor waterstanden kijkt u op de site van Rijkswaterstaat: www.rijkswaterstaat.nl.

Groningen
Voor algemene informatie over hoogwater in de regio Groningen kunt u bellen met 050-3114450. Heeft u een klacht belt u dan 050-3048911.

Voor de regio Hunze en Aas kunt u contact opnemen met het waterschap via 0598-693800. In de veiligheidsregio wordt samengewerkt met de brandweer (@brwgroningen, 050-3674777).

Friesland
Wetterskip Fryslân richt vanaf 15.00 uur een callcenter voor inwoners van Friesland en het Groninger Westerkwartier. Zij kunnen daar terecht met vragen over de wateroverlast en de maatregelen die genomen worden. Ook kunnen inwoners incidenten melden. Het telefoonnummer is: 058-2922222.

Twitter
Op twitter volgt u onder andere:
@waterschappen (Unie van Waterschappen)

@aaenmaas (Aa en Maas)
@waterschapagv  (Amstel, Gooi & Vechtstreek)
@brabantsedelta (Brabantse Delta)
@wddommel (De Dommel)
@hhdelfland (Delfland)
@Grootsalland (Groot Salland)
@WaterschapHHNK (Hollands Noorderkwartier)
@hollandsedelta (Hollandse Delta)
@hunzeenaas (Hunze en Aa’s)
@Noorderzijlvest (Noorderzijlvest)
@peelmaasvallei (Peel en Maasvallei)
@reestenwieden (Reest en Wieden)
@ReggeEnDinkel (Regge en Dinkel)
@WaterRijnIjssel (Rijn en Ijssel)
@HHRijnland (Rijnland)
@wsrivierenland (Rivierenland)
@roerenovermaas (Roer en Overmaas)
@waterschap (Scheldestromen)
@hhsenk (Schieland en de Krimpenerwaard)
@HDSR_waterschap (Stichtse Rijnlanden)
@valleieneem (Vallei en Eem)
@veltenvecht (Velt en Vecht)
@WsVeluwe (Veluwe)
@wetterskip (Wetterskip Fryslân)
@Zuiderzeeland (Zuiderzeeland)

Voor de pers
Gegevens van woordvoerders van waterschappen via http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap.html

Bulletin wateroverlast Unie van Waterschappen
Stand van zaken 16.00 uur, 5 januari 2012
Voor de meest actuele informatie vindt u de websites van elk waterschap op http://www.waterschappen.nl/mijn-waterschap.html

Regionaal

Groningen
In Groningen dreigt een polder onder water te lopen door het hoge water. Het gaat om de polder Tolberterpetten bij de plaats Leek. De brandweer sluit niet uit dat de dijk van de polder het begeeft als het water eroverheen spoelt. Daarom zijn inwoners van de polder gevraagd het gebied te verlaten. Voor de bewoners van het gebied is een informatienummer geopend: 0594 - 551.561.

85 bewoners van 15 boerderijen in de polder zijn geëvacueerd. Nu wordt geprobeerd ook de dieren van de boerderijen in veiligheid te brengen.

De gemeente Leek heeft twee leegstaande boerderijen buiten het gebied klaargemaakt om het vee van hobbyboeren op te vangen. Grotere bedrijven moeten zelf onderdak regelen bij collega's.

De brandweer noemde de kans op een dijkdoorbraak in eerste instantie aannemelijk, maar is inmiddels minder bezorgd. Wel wordt er rekening mee gehouden dat er water over de dijk heen komt.

Sommige boeren hebben besloten achter te blijven om bij hun vee te zijn. Omdat het om een vrijwillige evacuatie gaat, is dat mogelijk.

Defensie is door de regio Groningen gevraagd om te helpen bij de problemen met de dijk bij het dorp Tolbert. Een woordvoerder van het ministerie van Defensie heeft donderdag gemeld dat op verzoek 50 man personeel van de landmacht paraat staat om bijstand te verlenen.

In de plaatsen Marum, Leek en Grootegast is een noodverordening afgekondigd. In deze verordening staat dat het bedreigde gebied is afgesloten. Mensen die er niets hebben te zoeken, krijgen geen toegang tot het gebied. Iedereen in het gebied is verplicht de aanwijzingen van de politie op te volgen. De burgermeester van Groningen heeft mensen met klem opgeroepen geen kijkje te gaan nemen in het getroffen gebied, omdat dan de hulpdiensten worden gehinderd.

Het Groninger museum wordt vandaag niet ontruimd. Eerder werd nog rekening gehouden met een ontruiming van de exposities in de laaggelegen zalen. Het water staat tot de ramen van het gebouw.

De Nederlandse Aardoliemaatschappij (NAM) heeft de twee gaswinninglocaties bij het Groningse Tolbert buiten gebruik gesteld. De putten liggen in het gebied dat wordt geëvacueerd wegens een dreigende dijkdoorbraak als gevolg van hoogwater. Dat meldde een woordvoerder van de NAM donderdag. De maatregel heeft geen gevolgen voor de gastoevoer in Nederland. Het gaat om twee relatief kleine gasvelden. De putten op het veld zijn afgesloten met waterdichte afsluiters.

Friesland
In De Putten loopt het water sinds donderdagochtend over de kade. Twee boerderijen in dit gebied worden bedreigd. In overleg met de agrariërs neemt het waterschap maatregelen. Het hoogste waterpeil in Noordoost Fryslân lijkt voorlopig bereikt. De komende 48 uur blijft het water nog hoog, omdat er geen water gespuid kan worden op de Waddenzee.

Sinds het weekend draaien het Hooglandgemaal in Stavoren en het Woudagemaal in Lemmer op volle toeren, om overtollig water uit de boezem naar het IJsselmeer te pompen.

Gelderland
De gemeente Nijmegen treft voorbereidingen om de Waalkade af te sluiten in verband met hoogwater. Waarschijnlijk zullen vrijdag en zaterdag de waterkeringsschotten op de kade worden geplaatst.
De gemeente verwacht dat de kade vanaf zondag onder water zal staan.
De Rijn bij Lobith stond vanochtend op 12,26 meter boven NAP, naar verwachting komt daar vandaag nog 74 centimeter bij. Het waterschap Rivierenland in Tiel komt vandaag voor het eerst bijeen om te analyseren of zich ergens problemen voordoen.

Brabant
Enkele polders in het noorden van de Biesbosch staan voor het eerst in 17 jaar onder water door het extreme weer van de afgelopen dagen. Ook door de speciaal ingerichte overloopgebieden zoals de Noordwaard en de Zuiderklip stroomt donderdag volop water. Boswachter Thomas van der Es van Staatsbosheer heeft dat donderdag gezegd. Voor een onbekend aantal dieren is het hoogwater fataal geworden, legde hij uit. Bijvoorbeeld reewild dat moet zwemmen sterft door vermoeidheid of stress.

Zuid-Holland
De gemeente Dordrecht stelt zandzakken beschikbaar voor inwoners vanwege het hoge water. Door de regen, verhoogde rivierafvoer en de harde wind loopt het water op sommige plekken over de kades.

De gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam hebben voorzorgsmaatregelen getroffen m.b.t. het parkeren en de bereikbaarheid van de laaggelegen kades. In Rotterdam worden vanochtend maatregelen genomen m.b.t. parkeren op een aantal kades op het Noordereiland en tussen de Boompjeskade en de Parkhaven.

In Rotterdam zijn uit voorzorg parkeerplaatsen op de kades op het Noordereiland, het eiland midden in de Maas voor de Erasmusbrug, afgesloten.

Limburg
Het water in de Maas staat hoog. In Venlo loopt het water bijna de maasboulevard op.

Waterschappen

Noorderzijlvest
Het waterschap Noorderzijlvest sluit op donderdagmiddag om 16.00 uur de coupures in Delfzijl. Coupures zijn de openingen in de dijk waar de weg de dijk kruist. Het verkeer wordt met borden omgeleid. Er wordt een waterstand van NAP +3.40 meter. Wanneer het water voldoende zakt en de weg vrij van water is zullen de wegen weer worden opengesteld. Bij hevige storm en wateroverlast vanuit zee sluiten de deuren in de dijkdoorgangen rond het haventerrein in Delfzijl. Dit is nodig om de bebouwde kom van Delfzijl en een groot gebied daarachter te beschermen tegen overstroming. De 4 coupures in Delfzijl worden tijdens hoogwater gesloten bij een verwachte waterstand van N.A.P. + 3.00 meter.

Wetterskip Fryslân
Wetterskip Fryslân besluit op 5 januari of het nodig is om retentiegebieden onder water te zetten. Het gaat om de Soestpolder bij Burgum, Mildam bij Heerenveen, de polder Kinderman bij Valom en de polder Eiland Oost bij Grou. Deze polders zijn speciaal aangelegd om bij extreem hoog water te fungeren als berging voor het overtollig water. Het Wetterskip heeft permanent een actiecentrum ingericht op haar hoofdkantoor in Leeuwarden, van waaruit de inspecties en maatregelen gecoördineerd worden. Dit actiecentrum blijft voorlopig operationeel. Ook op Ameland is een actiecentrum actief dat heeft besloten om twee pompen in de polder Hollum-Ballum te plaatsen.

Hunze en Aa’s
Persbericht 5 januari 2012:
Vannacht hebben we vrij veel water (3 miljoen kuub) uit ons gebied kunnen lozen op de Dollard. Dit heeft een gunstig effect op de hoeveelheid water in ons gebied. Dit betekent dat de waterproblematiek onder controle is.

Vanmiddag worden twee bergingspolders ingezet, de Westerbroekstermadepolder en de Kropswoldebuitenpolder. Dit geeft veel verlichting in de boezem. Dit is nodig aangezien we de komende twee getijen niet of nauwelijks kunnen spuien. Als we uitgaan van het inzetten van deze 2 bergingspolders, komen we naar verwachting op een waterpeil van 1.20m+ NAP. Zetten we deze polders niet in dan komen we naar verwachting uit op 1.46m+NAP en loopt het stedelijk gebied van oa Groningen, Hoogezand en Winschoten risico.

Ook de voorbereidingen voor het inzetten van de waterbergingsgebieden Lappenvoort en Tusschenwegen gaan door. Deze worden voorlopig echter nog niet ingezet.Vanavond verwachten we buitendijks rond 21.20 uur een waterpeil van 3.30m+ NAP. Dit betekent dat de coupures in Delfzijl aan het eind van de middag worden afgesloten. Dit gebeurt uit voorzorg vanaf 3.00m+NAP. Pas wanneer het peil 3.80m+NAP bereikt gaan we over op (zee)dijkbewaking.

Hollandse Delta
Op de Zuid-Hollandse eilanden Goeree-Overflakkee en Voorne-Putten is beperkte dijkbewaking ingesteld. De dijken worden dan extra gecontroleerd door medewerkers van het Waterschap. Het Waterschap verwacht niet dat volledige dijkbewaking nodig zal zijn. Waterschap Hollandse Delta heeft vanochtend om 07.00 uur op de Zuid-Hollandse eilanden beperkte dijkbewaking ingesteld. Dit omdat de storm die vandaag over het land gaat voor hogere waterstanden zorgt. Rond 13.00 uur wordt bij Hoek van Holland een waterstand van NAP +2.30m verwacht. Beperkte dijkbewaking houdt in dat de dijken extra gecontroleerd worden door eigen medewerkers van het waterschap. Een volledige dijkbewaking, waarbij ook vrijwillige dijkwachten worden ingezet, wordt niet verwacht. Uiteraard blijft het waterschap de komende uren extra alert. Gisterenmiddag heeft het waterschap al uit voorzorg tijdelijk het buitendijks fietspad op de Portlandse Zeedijk bij Rhoon afgesloten en zijn de duiker en het gemaal bij Heinenoord respectievelijk gesloten en tijdelijk stilgezet.

Aa en Maas
Waterschap Aa en Maas is alert door hogere waterstanden. De aanhoudende regen van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat de waterpeilen overal in het beheergebied van waterschap Aa en Maas, Oost-Brabant, zijn gestegen en hoger zijn dan normaal. Beken en sloten lopen vol. Waterschap Aa en Maas verwacht voorlopig geen problemen in haar beheergebied. Hoewel ook de grond van met name landbouwpercelen verzadigd is en er water op het land staat, is er nog nergens sprake van wateroverlast vanuit het oppervlaktewater. Om het water zo snel mogelijk af te voeren, draaien alle gemalen en pompen op volle toeren. Via de Zuid-Willemsvaart, in beheer van Rijkswaterstaat, wordt ook extra water afgevoerd. Medewerkers van Aa en Maas controleren o.a. of waterlopen niet verstopt zijn door takken en bladeren om een goede waterafvoer te garanderen.

De verwachting is dat in de komende vier dagen ongeveer 15 mm regen valt in Oost-Brabant. Ons watersysteem kan deze hoeveelheid aan. Het peil van de Dieze in Den Bosch bereikt naar verwachting in het weekeind het hoogste punt, rond de 3.40 meter +NAP. Normaal ligt dit peil rond de 2.10/ 2.20 meter boven NAP.

Waterschap Aa en Maas houdt de situatie nauwlettend in de gaten. Mocht deze onverhoopt veranderen, door bijvoorbeeld invloeden van wind of vanuit zee, dan kan er snel worden ingegrepen. Een mogelijke optie is dan om bovenstrooms een waterbergingsgebied in te zetten. Op www.aaenmaas.nl staan vanaf morgen de actuele waterstanden van de Dieze.

Brabantse Delta
In West-Brabant is nog altijd sprake van verhoogde waterstanden, maar gelden geen alarmfasen. De lokale sloten en beken in het werkgebied van waterschap Brabantse Delta konden de regen van afgelopen nacht verwerken. Mede dankzij gemalen die op volle kracht draaien en natuurlijke overloopgebieden, zoals langs de Mark in het Markdal bij Breda, waar water de ruimte krijgt voor droge voeten verderop. Het waterschap is nog altijd extra alert, met name aan noordgrens werkgebied bij Hollands Diep en Bergsche Maas tussen Willemstad en Waalwijk: de waterlopen die uitkomen op Hollands Diep en Bergsche Maas zijn dichtgezet om te voorkomen dat water het gebied inloopt. Vooral de waterpeilen buiten de dijken bij gemeente Woensdrecht zijn zodanig hoog dat het afvoeren van water vanuit het gebied wordt bemoeilijkt. Ook hiervoor geldt: de situatie is onder controle, maar wordt in de gaten gehouden.
Watergangen, kades, duikers en dijken worden continu geïnspecteerd, dat zal dit weekend ook het geval zijn. Extra waakzaamheid is en blijft nodig. Uiteraard is de grond overal nat en drassig, dat zal de komende dagen zo blijven.

Schieland en de Krimpenerwaard
Het peilbeheer is normaal. Wel sluit de kering bij het Boerengat tijdens hoog water waardoor gemaal Schilthuis, dat de Rotte bemaalt, tijdelijk uit bedrijf moet worden genomen. Het peil van de Rotte en de peilen in de op de Rotte afwaterende polders maken dit zonder problemen mogelijk.

Wat betreft de keringen zijn er geen kritische situaties. Wel worden uit voorzorg extra inspecties uitgevoerd bij het dijkversterkingstraject Bergambacht-Schoonhoven. Daarnaast vraagt de keersluis in Schoonhoven extra aandacht. Een van de twee sets deuren uit de keersluis in Schoonhoven is in de loop van 2011 verwijderd om vervangen te worden. Tijdens deze vervanging zijn schotbalken geplaatst om het water uit de Lek en de tweede set deuren voor de haven te scheiden. Deze schotbalken zijn niet helemaal waterdicht. Het water wordt gedoseerd door de deuren in de haven doorgelaten en via de Vlist (Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden) weggevoerd. Vanavond en vannacht wordt de waterstand in de sluis op gezette tijden gecontroleerd. Indien nodig zullen er aanvullende maatregelen worden genomen. 

Delfland
Vannacht zijn er bij Delfland geen problemen ontstaan. Naar verwachting bereikt het waterpeil bij Hoek van Holland rond 12 uur vanmiddag een hoogte van ongeveer 2.29 meter. Omdat de dijken en duinen van Delfland goed bestand zijn tegen een dergelijke waterstand verwacht Delfland geen problemen.
Gisterenmiddag heeft Delfland uit voorzorg het waterpeil in de sloten en vaarten verlaagd om de hoeveelheid regenwater die vannacht is gevallen goed op te kunnen vangen en af te voeren naar de Noordzee en de Nieuwe Waterweg. Ook dit heeft niet voor problemen gezorgd in ons gebied.

De belangrijkste waterkeringen in Delfland zijn de duinen en de Delflandse dijk langs de Nieuwe Waterweg. Doordat de afgelopen jaren het strand en de duinen aan de Delflandse kust zijn verbreed en een dijk onder de boulevard in Scheveningen is aangelegd, is Delfland bij hevige storm beschermd tegen overstromingen.

Rijnland
Storm veroorzaakt minder hoge waterstand dan verwacht. De prognose voor de waterstand van 2.80 meter boven NAP bij Hoek van Holland zal niet worden gehaald. Naar verwachting zal de hoogste stand die bereikt gaat worden rond 2,30 meter liggen. Dit heeft te maken met een andere ligging van het lage drukgebied dan eerst aangenomen. De verwachting is dat de zeespiegel de komende uren zal dalen naar normaal. Zodat de calamiteitenorganisatie kan worden afgeschaald naar fase 1. Door de storm heeft er lokaal afslag van de duinvoet plaatsgevonden maar dit heeft niet voor verdere problemen gezorgd. Medewerkers van Rijnland blijven de situatie uiteraard nauwgezet in de gaten houden.

Groot Salland
Bij Groot Salland gaat de zorg voornamelijk uit naar Kampen Midden en de Balgstuw Ramspol. Kampen Midden zit momenteel in fase 5, waarbij de voorbereidingen getroffen worden in samenwerking met de hulpverleningsdiensten om de kering verder te sluiten. Donderdagmorgen 5 januari zijn ca. 35 leden van de Hoogwaterbrigade bezig met het sluiten van een deel van de mobiele Kampen waterkering. Dit is noodzakelijk omdat het waterpeil op de IJssel bij Kampen door stormachtig weer en veel regen blijft stijgen.

In de loop van donderdag wordt een stijging van het water in de IJssel bij Kampen verwacht tot ca. 1.30 meter. Dit heeft tot gevolg dat een deel van de Kamper waterkering wordt opgebouwd. Bewoners zijn geïnformeerd over de werkzaamheden. De werkzaamheden geeft een deel van de dag overlast voor het verkeer. Afhankelijk van de weersontwikkelingen de komende tijd is het mogelijk dat meer delen van de waterkering Kampen worden opgebouwd.

Door het stormachtige weer en de vele regen in de afgelopen periode is de balgstuw bij Ramspol (bij Kampen) op donderdag 5 januari vanaf 12.00 uur in werking getreden. De opblaasbare stormvloedkering van het Waterschap Groot Salland sluit in ruim een uur tijd en beschermt daarmee het achterliggende gebied tegen hoogwater. Het hangt van de weerssituatie af hoelang de balgstuw in werking blijft.

Scheldestromen
Dijkbewaking Oosterschelde is opgeheven. Waterschap Scheldestromen heeft vanmorgen fase 2 voor dijkbewaking ingesteld voor de dijken rond de Oosterschelde.  Inmiddels is deze fase opgeheven. Om 12.30 uur werd bij Roompot Binnen de hoogste waterstand bereikt: 2.31 meter boven NAP. Fase 2 bestond uit het instellen van dijkwachtposten en het controleren van de dijken door kantonniers vanaf twee uur voor hoogwater. Voor de Westerschelde was het niet nodig om dijkbewaking in te stellen. Er kwamen zo’n vijftig waterschapsmedewerkers in actie. De komende uren houdt het waterschap uiteraard de situatie nog in de gaten. Zowel aan het eind van de middag als morgenochtend vroeg controleren kantonniers bij laagwater of er schade is ontstaan aan de dijken.

Regge en Dinkel
Waterschap kan hoeveelheid water in Regge en Dinkel goed verwerken. In verband met de grote hoeveelheid neerslag en de hoge grondwaterstand is waterschap Regge en Dinkel extra alert op de waterpeilen in het gebied van de Regge en de Dinkel. In combinatie met de hoge grondwaterstand leidt de neerslag tot hoge oppervlaktewaterstanden. De waterstanden schommelen rond het normale jaarlijks hoogwaterpeil van dit seizoen.

Het waterschap houdt neerslaggegevens en -verwachtingen, peilen, gemalen en roosters nauwlettend in de gaten. Zodra er zich knelpunten voordoen worden direct maatregelen genomen. Denk daarbij aan het vrijmaken van verstopte duikers en het controleren van de stuwen en gemalen. Het Banisgemaal is ingezet om extra hoeveelheden water uit het gebied rond Almelo naar het Twentekanaal te pompen.Ook wordt geprobeerd om de hoeveelheid water in de Regge zo laag mogelijk te houden. Daardoor kunnen de werkzaamheden om de stuw bij Archem met zandzakken te stabiliseren doorgaan.  Medewerkers van het waterschap zijn op verschillende plekken in het werkgebied actief om de goede doorstroming van het water in beken en sloten te controleren. Daar waar nodig is overleg met aanliggende waterschappen, Duitse partners en gemeenten.

Velt en Vecht
Het waterschap Velt en Vecht had gisteren aangekondigd dat vandaag een extra nylondoek als extra bescherming over de keringen achter de stuw van het afwateringskanaal tussen Coevorden en Gramsbergen zou worden geplaatst. Vandaag bleek dat het doek niet kon worden geplaatst omdat het doek niet op de juiste wijze bleek opgevouwen. Het waterschap verwacht het doek morgen te kunnen plaatsen als de weersomstandigheden het toelaten.

Om uitspoeling van zand tegen te gaan zijn al eerder nylon doeken op de taluds geplaatst. Dit losse zand kalft in geringe mate af. Om die reden en door de neerslag van de afgelopen periode heeft het waterschap besloten een extra doek aan te brengen. Daarnaast worden de keringen regelmatig gemonitoord. 
De neerslag van de afgelopen periode leidt in het beheergebied van Velt en Vecht niet tot problemen in de afvoer van water. Wel blijft het waterschap extra alert.
Rivierenland

Het waterschap verwacht in het grootste deel van het gebied geen uitzonderlijke problemen door de waterstand. Alleen in het uiterste westen bij Lek, Noord en Merwede van Groot-Ammers tot Hardinxveld-Giessendam is permanente dijkbewaking ingesteld, omdat daar tegen het eind van de middag een echte hoogwatergolf werd verwacht, die wordt veroorzaakt door harde wind die het water in oostelijke richting opstuwt. Op dit moment lijkt deze hoogwatergolf lager dan verwacht. Het westelijk deel van het beheergebied van Waterschap Rivierenland krijgt donderdag te maken met hoogwater op de rivieren als gevolg van een sterke wind (tot windkracht 7 WZW). De verwachting is dat de waterstanden zullen toenemen, mogelijk tot + 2.50 meter in het meest westelijke deel van het gebied. Waterschap Rivierenland stelt permanente dijkbewaking in voor het traject Hardinxveld-Giessendam tot en met Groot Ammers, ten tijde van de verwachte hoogwaterpiek tussen 12.00-18.00 uur op 5 januari. De dijken langs de rivier de Lek, de Noord en de Beneden Merwede zullen dan in dit gebied bewaakt worden. Gezien de voorspellingen van aanhoudende regenval en hevige wind is Waterschap Rivierenland extra alert en neemt indien nodig snel extra maatregelen.

De Dommel
Door de aanhoudende regen van de afgelopen dagen is de waterstand in de Beerze hoger dan normaal. Tot het stroomgebied van de Beerze hoort ook het Smalwater en de Kleine Aa. De situatie wordt door Waterschap De Dommel in deze regio in de gaten gehouden door een beperkte dijkbewaking van één controle per dag. Ook het peil van de Dommel bij ‘s-Hertogenbosch is licht verhoogd en zal de komende uren nog iets verder stijgen. Het lager gelegen gedeelte van de Dommel wordt ook met beperkte dijkbewaking gecontroleerd. De verwachting is dat de verhoogde waterstanden in dit gebied nog tot dinsdag aandacht blijft vragen.
In de overige gebieden van Waterschap De Dommel is het ook flink natter dan normaal, maar leidt nergens tot noemenswaardige overlast. De komende dagen zal het water in het ‘bovengebied’, het hogergelegen zuidelijk gebied, enigszins zakken en afstromen naar het lager gedeelte. Daarom verwacht het waterschap dat de situatie in het beneden gebied nog tot dinsdag hetzelfde zal blijven.

Zowel het nieuw ingerichte dal van de Kleine Aa bij Boxtel als de bergingsgebieden bij de Logtsebaan tussen Oirschot en Oisterwijk, bij Landgoed Baest en bij Westelbeers kunnen veel water bergen. In deze bergingsmogelijkheden staat al veel water, maar ze zijn nog niet allemaal geheel gevuld. De laatste jaren heeft Waterschap De Dommel diverse terreinen ingericht om water te kunnen bergen in dit soort situaties. De situatie is nu nog niet zo ernstig dat nog meer bergingsgebieden elders dan in het stroomgebied van de Beerze moeten worden ingezet. Met deze mogelijkheid om water tijdelijk te kunnen bergen kan het waterschap pieken in de afvoer van water in de lager gelegen beken of delen van beken afvlakken en zo wateroverlast verder in die gebied voorkomen.

Vallei & Eem en Veluwe
In het werkgebied van Vallei & Eem en Veluwe zijn nog geen bijzonderheden. Het hoge water speelt alleen een rol bij de IJssel en de Nederrijn. Deze worden in de gaten gehouden. Verwachte waterstand in de Nederrijn tot en met vrijdag is 13,20 meter. Op dit moment is een team van medewerkers actief bezig om de duikers, bruggen et cete-ra in de gaten te houden en het te veel aan water wordt afgevoerd. De gemalen werken naar behoren.

Peel en Maasvallei
De regenval van de afgelopen dagen zorgt voor verhoogde waterstanden. Omdat de grond is verzadigd, reageert het waterpeil in de beken vrij direct op de huidige neerslag. Het waterschap houdt dan ook de afvoer van de beken nauwlettend in de gaten. Stuwen staan laag en medewerkers van het waterschap staan 24 uur per dag paraat en voeren daar waar nodig extra controles uit. Als u in uw omgeving iets ziet dat van belang is voor het waterschap, aarzelt u dan niet dit te melden via telefoonnummer 077 - 38 91 161. Het waterschap houdt ook de gegevens van Rijkswaterstaat over de afvoer van de Maas in de gaten. Indien nodig wordt de calamiteitenorganisatie van het waterschap opgeschaald en neemt het waterschap maatregelen conform het bestrijdingsplan. De situatie in Limburg is niet vergelijkbaar met de huidige hoogwatersituatie aan de kust en in de polders van Nederland.

Amstel Gooi en Vechtstreek / Waternet
Harde wind en storm kunnen grote invloed hebben op het waterpeil en de waterkeringen. Op dit moment houden medewerkers van Waternet daarom de stuwen, duikers en dijken extra in de gaten, en wordt het teveel aan water afgevoerd. Onze gemalen kunnen het overtollige water prima aan. Het waterpeil in de polders en de boezemkanalen is onder controle, de poldergemalen doen hun werk. Het water staat gemiddeld iets boven het streefpeil, maar dat is gebruikelijk bij de huidige weersomstandigheden.

Om een goed beeld te krijgen wat de invloed is van een storm wordt er tijdens en na een storm geïnspecteerd door de inspecteurs. Het gaat dan vooral om de keringen langs de grote wateren en smalle keringen waar bomen op staan. Op dit moment voeren wij deze extra inspecties uit. Wanneer de storm is gaan liggen inventariseren de inspecteurs de eventuele schade. Als er schade is opgetreden wordt dit hersteld door dagelijks onderhoud zodat de kering weer klaar is voor de volgende storm.

Zuiderzeeland
Bij Zuiderzeeland is de situatie rustig en is alles onder controle. Gemaalcapaciteit worden afschaald. Veel water in de Flevopolders, echter geen problemen. Waterschap Zuiderzeeland is alert.