Maandag, 5. December 2011

Wetgevingsoverleg Water legt prioriteit bij waterveiligheid

map2-117.jpg

Vandaag vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water van de commissie van Infrastructuur en Milieu (I&M) plaats. Op de agenda stond de begroting van het Ministerie van I&M en het Infrastructuurfonds.

 

De Unie van Waterschappen is tevreden over het gevoerde debat tussen Kamerleden en staatssecretaris Joop Atsma.

Vragen over thema's waterdossier

De woordvoerders Water van de fracties stelden vragen over diverse thema’s in het waterdossier, zoals de financiering, de gevolgen van het kabinetsbeleid op de waterkwaliteit, de beschikbaarheid van voldoende zoet water en de lastenontwikkeling bij de waterschappen. Kabinet en Kamerleden onderstrepen het belang van waterveiligheid en een adequate financiering daarvan.

Financiering wateropgave

Tijdens het debat uitten diverse Kamerleden hun zorgen over de financiering van de wateropgave. De Unie van Waterschappen deelt de zorgen over de voorgenomen bezuinigingen; er moet voldoende geld beschikbaar blijven voor de zorg voor droge voeten en voldoende, schoon water. De staatssecretaris vindt dat er een grote stap gemaakt is om de financiering veilig te stellen.

Bestuursakkoord Water

“Er is met een bedrag van 12 miljard tot en met 2028 een substantieel bedrag vrijgemaakt voor de waterportefeuille. De waterschappen spelen hierin een belangrijke rol met de structurele bijdrage die is vastgelegd in het Bestuursakkoord Water. Een groot deel van de ambities is gedekt,”aldus staatssecretaris Atsma.

Belangrijke rol waterschappen

Naar aanleiding van de discussie van de afgelopen weken over het voortbestaan van de waterschappen merkt de staatssecretaris op: “Dankzij de waterschappen zijn we eruit gekomen. U uit uw zorgen over de financiering van de wateropdracht. Zonder de waterschappen wordt het gat alleen maar groter.”

Normering dijken

De Kamerleden verzoeken de staatssecretaris om duidelijkheid over de context van de normering van de dijken. De Unie van Waterschappen meent dat beheerders hier een sterke rol in hebben. De staatssecretaris benadrukt dat waterveiligheid voorop staat. “Waterveiligheid heeft prioriteit en daar gaan we niet verder op bezuinigingen.”

Grote opgaven, beperkte middelen

De Unie van Waterschappen meent ook dat de financiering op korte termijn goed geregeld is, maar benadrukt dat er grote opgaven en beperkte middelen liggen voor de lange termijn. Diverse Kamerleden vrezen dat de voorgenomen bezuinigingen en het Natuurakkoord gevolgen zullen hebben voor de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

De staatssecretaris blijft ernaar streven de doelen te halen, maar neemt er meer tijd voor dan aanvankelijk de bedoeling was. Hij benadrukt dat er nog geen conclusies te trekken zijn over de gevolgen van het Natuurakkoord voor de waterkwaliteit.

Rekening met doelen KRW

De Unie van Waterschappen pleit ervoor bij de herijking van het natuurbeleid heel nadrukkelijk rekening te houden met de gevolgen voor de doelen van de KRW. Door slimme lokalisering van middelen kunnen de gevolgen van de bezuinigingen voor de waterkwaliteit worden beperkt.